Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

OPĚT ZAČÍNÁME 11. 5., POKYNY

6.5.2020

 

Vážení rodiče a účastníci zájmového vzdělávání, jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast dětí a dospělých účastníků zájmového vzdělávání ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i SVČ Včelín znovu otevírá své zájmové kroužky. Jelikož z důvodu mimořádných opatření neprobíhala pravidelná činnost zájmových kroužků od 11. března do 7. května, nekončíme tento školní rok výuku v květnu, ale prodlužujeme ji do června. 
 

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v SVČ a podmínkách účasti naleznete na webových stránkách v sekci "Ke stažení", z nich jsou nejdůležitější tyto:

Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o  neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (posláno v mailu v příloze, popř. ke stažení na našich webových   stránkách). Prohlášení účastník předá pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení.

Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.

Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Pedagog si dítě převezme před vstupem do budovy.

Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou podepsaný nebo jinak označený sáček na roušku

Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

 

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

I z naší strany jsme zavedli důležitá hygienická opatření:

Pedagog bude mít u sebe dezinfekční prostředky a ubrousky, děti si umyjí a dezinfikují ruce vždy před začátkem i po skončení kroužku/tréninku.

V případě, že to charakter a náplň zájmového kroužku dovolí, budou dodrženy rozestupy mezi dětmi min. 1,5 - 2 metry.

Pedagogové/vedoucí zájmových kroužků budou nosit v přítomnosti dětí roušky.

Z hygienických důvodů prosíme účastníky, kteří používají při cvičení podložky (např. jóga), aby si nosili své.

 

Těšíme se na vás!